Lekcje z plot twistem

Dodaj interaktywną opowieść do lekcji z dowolnego przedmiotu. Nagradzaj uczniów za ich wysiłek. Daj im wpływ na przebieg zdarzeń i losy bohaterów. Wykorzystaj jeden z 8 schematów fabularnych i stwórz angażujące zajęcia w 4 prostych krokach!

Jak to działa?

Struktury fabularne

„Lek­cje z plot twi­stem” pozwo­lą ci przez kil­ka tygo­dni połą­czyć zaję­cia jed­ną z 8 opo­wie­ści. Wszyst­kie struk­tu­ry zbu­do­wa­ne są w ten sam spo­sób. Otwie­ra je Pro­log, po któ­rym nastę­pu­je seria 3 Wyzwań pro­wa­dzą­cych do Epilogu.

Każ­de Wyzwa­nie skła­da się z 5 etapów. 

Pierw­szym jest Wpro­wa­dze­nie do Wyzwa­nia. Mówi o tym, z czym aktu­al­nie mie­rzy się bohater_ka. 

Dru­gim eta­pem są Wybo­ry, czy­li dwa moż­li­we roz­wią­za­nia sytu­acji, w jakiej się znalazł_a.

Kolej­ny etap to pozna­nie kon­se­kwen­cji Wybo­rów. Każ­dy Wybór wią­że się z pew­nym Zyskiem, ale jed­no­cze­śnie towa­rzy­szy mu jakaś Stra­ta. Tą wie­dzą nagro­dze­ni zosta­ną naj­bar­dziej zaan­ga­żo­wa­ni ucznio­wie i uczennice.

Czwar­ty etap to Gło­so­wa­nie. Pra­wo do nie­go mają ci ucznio­wie, któ­rzy wyko­na­ją zada­nie domo­we. Pod­ję­ta przez uczniów decy­zja wpły­nie na dal­sze losy bohatera_ki. 

Ostat­nim eta­pem jest przed­sta­wie­nie Wyni­ku Decy­zji i przej­ście do kolej­ne­go Wyzwa­nia lub Epilogu.

Obej­rzyj krót­ki film i poznaj nasze opo­wie­ści i sche­mat struk­tu­ry fabularnej.

4 Kroki

Stwórz swoją lekcję z plot twistem!

Wypró­buj nasze opo­wie­ści i uatrak­cyj­nij swo­je zaję­cia! Pomyśl o uczniach, dla któ­rych chciał(a)byś popro­wa­dzić lek­cje wzbo­ga­co­ne o fascy­nu­ją­cą, inte­rak­tyw­ną histo­rię. Ty wpro­wa­dzisz ich w świat opo­wie­ści, oni wybio­rą, jak poto­czą się losy boha­te­rów. Odpo­wiedz na 4 pro­ste pyta­nia i pobierz dar­mo­wy kom­plet mate­ria­łów dosto­so­wa­ny do two­ich potrzeb!

O projekcie

Strona krok po kroku

Poznaj lepiej „Lek­cje z plot twi­stem”. Obej­rzy poniż­szy mate­riał wdro­że­nio­wy, w któ­rym Pau­li­na opro­wa­dzi Cię po naszej platformie.

Dla kogo i do czego?

Pod­sta­wo­wą gru­pą doce­lo­wą, do jakiej kie­ru­je­my nasze narzę­dzie, są nauczy­cie­le klas 4–8 w szko­łach pod­sta­wo­wych oraz nauczy­cie­le pra­cu­ją­cy w szko­łach średnich.

Pro­ble­mem tej gru­py odbior­ców jest brak nisko lub zero­kosz­to­wych, pro­stych narzę­dzi zwięk­sza­ją­cych zaan­ga­żo­wa­nie uczniów. Skut­kiem tego jest potwier­dzo­ny bada­nia­mi, nara­sta­ją­cy syn­drom wypa­le­nia zawo­do­we­go obser­wo­wa­ny u ponad 40% nauczycieli. 

War­tość naszej pro­po­zy­cji pole­ga na jej pro­sto­cie. Ofe­ru­je bar­dzo dużą war­tość przy mini­mal­nym nakła­dzie pra­cy. Korzy­sta­jąc z auto­ma­tycz­ne­go gene­ra­to­ra nar­ra­cji, nauczy­ciel jest w sta­nie stwo­rzyć nar­ra­cyj­ną otocz­kę do swo­ich zajęć w trak­cie jed­nej, kil­ku­mi­nu­to­wej sesji z uży­ciem nasze­go narzędzia.

Ile to kosztuje?

„Auto­ma­tycz­ny Sys­tem Gry­wa­li­za­cji i Nar­ra­ty­za­cji” potocz­nie przez nas nazwa­ny „Lek­cje z plot twi­stem” jest cał­ko­wi­cie dar­mo­wy i dostęp­ny na licen­cji CC-BY-SA 4.0.
Szcze­gó­ły licen­cji znaj­dziesz u dołu strony.

Pro­jekt powstał w ramach pro­gra­mu POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE. Popo­ju­trze to jedy­ny inku­ba­tor w Pol­sce wybra­ny przez Mini­ster­stwo Fun­du­szy i Poli­ty­ki Regio­nal­nej do wspie­ra­nia Inno­wa­cji Spo­łecz­nych w obsza­rze KSZTAŁCENIE.

Dzię­ki dofi­nan­so­wa­niu pro­jek­tu ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej budu­je on i testu­je roz­wią­za­nia zmie­nia­ją­ce pol­ską edu­ka­cję. Jed­nym z pro­jek­tów, któ­re otrzy­ma­ły dofi­nan­so­wa­nie na jego reali­za­cję, są wła­śnie „Lek­cje z Plot Twistem”.

Wię­cej o pro­gra­mie Popo­ju­trze 2.0 dowiesz z jego stro­ny inter­ne­to­wej: https://popojutrze2.pl/

O nas

Nasza fir­ma nie tyl­ko pro­jek­tu­je, pro­wa­dzi i pro­du­ku­je inte­rak­tyw­ne gry fabu­lar­ne. Oprócz tego zaj­mu­je­my się szko­le­nia­mi w zakre­sie uży­wa­nia gier i gry­wa­li­za­cji w edu­ka­cji i dzia­ła­niach w obsza­rze kultury. 

Pod­sta­wo­wym pro­duk­tem Sirius Game Stu­dio są nar­ra­cyj­ne gry fabu­lar­ne w for­mie lar­pów, gier miej­skich, gier ARG lub wyda­rzeń typu Immer­si­ve Expe­rien­ce oraz gry plan­szo­we i kar­cia­ne. Nasze gry to wyda­rze­nia nie­po­wta­rzal­ne – każ­da z nich jest zapro­jek­to­wa­na pod indy­wi­du­al­ne potrze­by Klienta.

Od począt­ku ist­nie­nia fir­my nasz zespół opra­co­wał pra­wie 200 uni­kal­nych gier dla naszych Klien­tów. Do każ­dej z nich został opra­co­wa­ny osob­ny świat gry oraz wszyst­kie nie­zbęd­ne kom­po­nen­ty nar­ra­cyj­ne. Moż­na więc powie­dzieć, że two­rze­nie gier oraz fabuł, opo­wie­ści, wąt­ków i boha­te­rów to nasza pod­sta­wo­wa dzia­łal­ność zawodowa.

Fir­ma Sirius Game Stu­dio dzia­ła od 2016 roku, zaś w 2018 roku zosta­ła przy­ję­ta do pro­gra­mu inku­ba­cyj­ne­go Pomor­skie­go Par­ku Nauko­wo-Tech­no­lo­gicz­ne­go, gdzie roz­wi­ja­my pro­jekt „Opra­co­wa­nie gier edu­ka­cyj­nych roz­wi­ja­ją­cych kom­pe­ten­cje XXI wie­ku oraz wła­snej tak­so­no­mii efek­tów kształ­ce­nie XXI wie­ku osią­ga­nych dzię­ki gra­niu w gry.” Nasz naj­now­szy pro­dukt edu­ka­cyj­ny to “Lek­cje z plot twistem”.

Licencja

  1. Auto­ma­tycz­ny Sys­tem Gry­wa­li­za­cji i Nar­ra­ty­za­cji/„Lekcje z plot twi­stem” stwo­rzo­ne przez Mate­usza Tre­de­ra, Pau­li­nę Micha­łow­ską, Jago­dę Bia­ło­grodz­ką i Pio­tra Budzisz w ramach POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE https://popojutrze2.pl  CC BY-SA 4.0 zre­ali­zo­wa­nych przez Gran­to­bior­cę – Sirius Games Stu­dio Piotr Budzisz w ramach pro­jek­tu reali­zo­wa­ne­go przez SENSE Con­sul­ting sp. z o. o.
  2. Mająt­ko­we pra­wa autor­skie do udo­stęp­nio­ne­go utwo­ru nale­żą do Mini­stra Fun­du­szy i Poli­ty­ki Regio­nal­nej (dalej zwa­ny „Licen­cjo­daw­cą”), któ­ry udzie­lił udo­stęp­nia­ją­ce­mu niniej­szy utwór licen­cji Cre­ati­ve Com­mons: Uzna­nie autor­stwa-Na tych samych warun­kach 4.0, tj.  nie­od­płat­nej, nie­obej­mu­ją­cej pra­wa do udzie­la­nia sub­li­cen­cji, nie­wy­łącz­nej, nie­odwo­łal­nej licen­cji na korzy­sta­nie z Utwo­ru na tery­to­rium całe­go świa­ta, tj. do zwie­lo­krot­nia­nia i dzie­le­nia się utwo­rem w cało­ści i czę­ści, a tak­że two­rze­nia i zwie­lo­krot­nia­nia i dzie­le­nia się utwo­ra­mi zależ­ny­mi do tego utwo­ru (dalej zwa­na „Licen­cją”).
  3. Treść Licen­cji jest dostęp­na na stro­nie http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl.
  4. Jeże­li Licen­cjo­daw­ca oddziel­nie nie posta­no­wił ina­czej, Licen­cjo­daw­ca, w moż­li­wie naj­szer­szym zakre­sie, ofe­ru­je utwór licen­cjo­no­wa­ny w takiej for­mie, w jakiej zapo­znał się z nim licen­cjo­bior­ca i nie udzie­la żad­nych zapew­nień, ani jakie­go­kol­wiek rodza­ju gwa­ran­cji, doty­czą­cych utwo­ru licen­cjo­no­wa­ne­go, ani wyni­ka­ją­cych z wyraź­ne­go posta­no­wie­nia, doro­zu­mia­nych, usta­wo­wych, ani jakich­kol­wiek innych. Obej­mu­je to, bez ogra­ni­czeń, rękoj­mię, zby­wal­ność, przy­dat­ność do kon­kret­ne­go celu, brak naru­szeń praw innych osób, brak ukry­tych lub innych wad, dokład­ność, wystę­po­wa­nie lub nie­wy­stę­po­wa­nie wad widocz­nych jak i ukry­tych. W przy­pad­ku, gdy wyłą­cze­nie gwa­ran­cji nie jest dozwo­lo­ne w cało­ści lub w czę­ści, niniej­sze wyłą­cze­nie może nie mieć zasto­so­wa­nia do licencjobiorcy.